Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú.
Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.
OBCHODNÉ PODMIENKY
Pracovná doba internetového obchodu:
každý pracovný deň: 8:00-16:00 (pondelok-piatok).
 
Objednávky je možné zasielať non-stop, vybavené budú v pracovnom čase.
 
Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú.
Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.
 
Tovar sa dá objednať:
- prostredníctvom www stránky predávajúceho www.bcg-e-shop.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www strán špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.
- telefonicky +420 602 252 509
- e-mailom na bcgtechnik@email.cz
Úhrady platieb na náš účet vykonávajte na základe zaslanej faktúry na váš mail, s uvedením variabilného symbolu!!
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.
 
Úhrada
Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.
 
Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie
- kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu
 - v prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH aj IČ DPH, telefonický kontakt, e-mail
- objednaný tovar s označením tovaru a počtom kusov
- spôsob dodania a adresu dodania
- spôsob platby
V prípade telefonickej objednávky je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie (uvedené vyššie), aby sa zamedzilo akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii objednávky.
 
Kompletná objednávka
Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je možné objednávku definovať ako kompletnú. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom možstve.  
 
Overenie objednávky
Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci na základe požiadaviek kupujúceho objednávku telefonicky prípadne mailom potvrdí a následne spracuje. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu nastáva až okamihom potvrdenia objednávky.
 
Jedným z postupov definovaných v objednávke kupujúci objedná tovar u predávajúceho.
 
Spracovanie objednávky
Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 13:00 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.
 
Zrušenie objednávky
Objednávka je právne záväzná, s objednávkou sú spojené určité náklady, preto ak  kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j.  poštou alebo e-mailom. Predávajúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške reálneho prepravného v prípade, ak k zrušeniu objednávky dôjde neskôr ako bol tovar odoslaný zákazníkovi.
 
Doklady
Faktúra
Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, uvedené množstvo tovaru, druh dodávaného tovaru, označenie tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Faktúra sa vždy zasiela spolu s tovarom. Pri osobnom odbere taktiež obdrží kupujúci faktúru osobne.
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.
 
Zálohová faktúra
Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
 
Dobropis
- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný či nekompletný tovar.
- Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.
 
Prevzatie tovaru
Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.
 
Telefonické informácie
Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho a buď telefonicky alebo mailom.
 
 
Dopyt – ponuka
V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.
 
Dodanie tovaru
Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky, ktoré prebehlo v pracovný deň do 15:00 hod, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka odoslaná po 15:00 hod. Predávajúci potvrdzuje objednávku telefonicky alebo mailom.
Väčšina štandardného tovaru je na sklade a dodanie je možné do 3-7pracovných dní.
V prípade že si klient tovar nevyzdvihne bez udania ospravedlňujúceho dôvodu, musí zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorá sa rovná úplným prepravným nákladom. Ak si zásielku nemohol prevziať a súhlasí s opätovným zaslaním, budú mu účtované úplné náklady na dopravu.
Ak vám tovar nepríde do 3 týždňov od objednávky, informujte nás o tom, je možné že došlo pri chybe na strane našej, vašej, alebo kuriéra (chybná adresa, stratená zásielka, neprítomnosť a pod.). Chybu prešetríme, v prípade našej chyby máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Ak je chyba na strane dopravcu  stratu hradí dopravca. Ak je chyba na vašej strane, môže vám byť tovar opätovne zaslaný ale budú vám účtované náklady na dopravu.
 
Dodávka prostredníctvom dopravcu /kuriéra (GEIS s.r.o. )
- Pri objednávke nad 480,- Eur s DPH  (400,- Eur bez DPH) dopravu hradí predávajúci.
- Tovar bude dodaný dopravcom / kuriérom do 17:00 hodiny druhého pracovného dňa po expedícii zo skladu predávajúceho na adresu dodania uvedenú kupujúcim na objednávke.
Tovar zasielaný v rámci slovenska je spoplatnený platným cenníkom firmy GEIS s.r.o..
 
 Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovar preberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru uveďte túto skutočnosť do ložnej listiny a oznáme poškodenie spoločnosti TRJ s.r.o. prípadne mailom trj@trj.sk! V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!
 
Vrátenie tovaru
Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, etikiet atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe.  Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.
 
V prípade že vrátite len časť tovaru, tak vám bude vystavený dobropis, alebo vám bude vystavená nová faktúra, ak ste priložili starú faktúru.Spoločnosť TRJ s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
Bezdôvodné vrátenie tovaru berie naša spoločnosť ako nekorektné správanie a vyhradzuje si právo na zablokovanie nákupu pre konkrétnu osobu.
Pred odoslaním zásielky s vráteným tovarom je kupujúci povinný na túto skutočnosť predávajúceho vopred upozorniť a zároveň definovať konkrétny dôvod vráteného tovaru a spôsob finančného vyrovnania sa.
 
Predávajúci nebude prijímať neohlásené zásielky!!!
Výmena tovaru
Ak požadujete výmenu tovaru je možné ho vymeniť za iný tovar v tom prípade je nutné nás o tom predom informovať, aby sme vedeli poskytnúť informáciu či tovar máme, alebo ho môžeme vymeniť za iný tovar.
Pri výmene tovaru hradíte len poštovné k nám, poštovné k vám hradíme my. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody čo je vo výške plného prepravného. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.
 
Spôsob platby
Spôsoby platby spôsob si zákazník vyberá v objednávkovom formulári. Ak  si zákazník vyberie spôsob platby prevodom na účet, najskôr musí byť prijatá platba na náš účet a následne sa tovar zašle zákazníkovi.
Pri osobnom odbere je možné platiť iba v hotovosti.
 
Úhrada tovaru
- platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej faktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená zálohová faktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná faxom / mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.
- platba prostredníctvom Internet bankingu
- dobierkou – platba hotovosťou pri preberaní tovaru
 
Reklamácie
Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho.
 
Reklamácia
Typy reklamácií
- závady na tovare
- chybné dodávky
- vrátenie tovaru 
 
Žiadosť o reklamáciu
Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou. Predávajúci žiadosť posúdi a
- ak je žiadosť zadaná do 14:30, je spracovaná ten istý pracovný deň
- ak je žiadosť zadaná po 14:30, je spracovaná nasledujúci pracovný deň od podania žiadosti
- pri reklamácii chybne dodaného tovaru, sa reklamácia posúdi do 2 pracovných dní od podania žiadosti.
 
Odovzdanie reklamovaného tovaru
Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na adresu TRJ s.r.o, Zlatovská 2205, 911 05 Trenčín.  Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť.
 
Záručná lehota
Štandardná záruka na produkty predávané predávajúcim je 2 roky, pokiaľ nie je uvedené inak. Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcom. Informácie o týchto lehotách sú uvedené na dodacích listoch predávajúceho. Záručná lehota sa počíta od dátumu vystavenia dodacieho listu, resp. potvrdeného záručného listu výrobku.
 
Reklamácia tovaru v záruke
Reklamácia tovaru v záruke sa v bežných prípadoch rieši opravou alebo výmenou. Opravený alebo vymenený tovar je zasielaný na náklady predávajúceho späť výrobcovi. V prípade, že oprava alebo výmena nie je možná, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu dobropis vo výške nákupnej ceny výrobku, alebo výrobku, ktorý je plnohodnotnou náhradou reklamovaného výrobku. Vlastníkom reklamovaného tovaru je po vystavení dobropisu predávajúci. Lehota na vyriešenie reklamácie jedným z vyššie uvedených postupov je 30 kalendárnych dní od dátumu prijatia reklamácie predávajúcim.
 
Opravy tovaru po záruke
Pozáručná reklamácia sa vybavuje za odplatu. Kupujúci bude písomne informovaný o predpokladanej cene opravy, akceptáciou tejto ceny sa zaväzuje uhradiť faktúru za opravu tovaru až do výšky predpokladanej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť požiadavku na opravu tovaru po uplynutí záručnej lehoty.
 
Ochrana osobných údajov
Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 
Pozor: Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi. Avšak po zistení takejto skutočnosti dá prevádzkovateľ podnet orgánom činným v trestnom konaní a poskytne im informácie o útočníkovi. Všetky návštevy na stránke sú zaznamenávané.
 
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.
 
 
 
Upozornenie:
Farebnosť obrázkov tovarov, ktoré vidíte na svojej obrazovke nemusí zodpovedať skutočnému farebnému prevedeniu, nakoľko každý z počítačov má iné nastavenie, používa iný hardware a iné farebné vyladenie monitora. V závislosti od toho môže dôjsť aj k odchýlke vo farebnom podaní jednotlivých tovarov.
 

Prevádzkovateľ: Ivana Jašurková
                          Smetanova 111/10
                          46001  Liberec, Česká Republika
                          IČ: 04892038
            

Pracovná doba internetového obchodu:

každý pracovný deň: 8:00-16:00 (pondelok-piatok).

Objednávky je možné zasielať non-stop, vybavené budú v pracovnom čase.

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú.

Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.

 

Tovar sa dá objednať: stránky predávajúceho www.bcg-e-shop.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z www stránek špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.

- telefonicky +420 606 688 448

- e-mailom na obcg@email.cz

Úhrady platieb na náš účet vykonávajte na základe zaslanej faktúry na váš mail, s uvedením variabilného symbolu!!

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.

Úhrada

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie

- kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu

 - v prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH aj IČ DPH, telefonický kontakt, e-mail

- objednaný tovar s označením tovaru a počtom kusov

- spôsob dodania a adresu dodania

- spôsob platby

V prípade telefonickej objednávky je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie (uvedené vyššie), aby sa zamedzilo akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii objednávky.

 

Kompletná objednávka

Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je možné objednávku definovať ako kompletnú. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom možstve.  

 

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci na základe požiadaviek kupujúceho objednávku telefonicky prípadne mailom potvrdí a následne spracuje. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu nastáva až okamihom potvrdenia objednávky.

Jedným z postupov definovaných v objednávke kupujúci objedná tovar u predávajúceho.

Spracovanie objednávky

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 12:00 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

Zrušenie objednávky

Objednávka je právne záväzná, s objednávkou sú spojené určité náklady, preto ak  kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j.  poštou alebo e-mailom. Predávajúci si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške reálneho prepravného v prípade, ak k zrušeniu objednávky dôjde neskôr ako bol tovar odoslaný zákazníkovi.

Doklady

Faktúra

Na tovar, ktorý kupujúci objednal u predávajúceho sa vystavuje faktúra, ktorá obsahuje všetky zákonné náležitosti, referenciu na objednávku kupujúceho, spôsob dodania tovaru, platobné podmienky, uvedené množstvo tovaru, druh dodávaného tovaru, označenie tovaru popr. služieb spolu s číselnými kódmi jednotlivých kusov pri každej položke. Faktúra sa vždy zasiela spolu s tovarom. Pri osobnom odbere taktiež obdrží kupujúci faktúru osobne.

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

 

Zálohová faktúra

Na tovar objednaný kupujúcim u predávajúceho na základe platby vopred sa vystavuje zálohová faktúra. Ak v čase objednávky nie je objednaný tovar alebo jeho časť na sklade, je zálohová faktúra na túto časť objednávky vystavená až po jeho prijatí predávajúcim. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet kupujúceho najneskôr tretí deň od dátumu vystavenia faktúry. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.

Dobropis

- Dobropis na tovar – vystavuje sa kupujúcemu v prípade, ak došlo k chybnému dodaniu tovaru zo strany predávajúceho, alebo sa dodal závadný tovar.

- Finančný dobropis - vystavuje sa v prípade dodatočných zliav v rámci marketingových akcií vyhlásených predávajúcim a za predpokladu, že boli splnené požadované kritériá na dodatočnú zľavu.

 

Prevzatie tovaru

Spôsob prevzatia tovaru si zákazník určí pri objednávke.

 

Telefonické informácie

Všetky informácie týkajúce sa tovaru, jeho cien, dostupnosti, dodacích lehôt, stavu reklamácií a ostatné informácie, ktoré sa týkajú vzájomného obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je možné získať u predávajúceho a buď telefonicky alebo mailom.

Dopyt – ponuka

V prípade rozsiahlejších dodávok je možné vypracovať individuálnu ponuku v maximálnej možnej miere spĺňajúcu požiadavky kupujúceho.

Dodanie tovaru

Dňom objednávky tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky, ktoré prebehlo v pracovný deň do 12:00 hod, alebo nasledujúci pracovný deň, ak bola objednávka odoslaná po 12:00 hod. Predávajúci potvrdzuje objednávku telefonicky alebo mailom.

Väčšina štandardného tovaru je na sklade a dodanie je možné do 3-7pracovných dní.

V prípade že si klient tovar nevyzdvihne bez udania ospravedlňujúceho dôvodu, musí zaplatiť zmluvnú pokutu, ktorá sa rovná úplným prepravným nákladom. Ak si zásielku nemohol prevziať a súhlasí s opätovným zaslaním, budú mu účtované úplné náklady na dopravu.

Ak vám tovar nepríde do 3 týždňov od objednávky, informujte nás o tom, je možné že došlo pri chybe na strane našej, vašej, alebo kuriéra (chybná adresa, stratená zásielka, neprítomnosť a pod.). Chybu prešetríme, v prípade našej chyby máte nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Ak je chyba na strane dopravcu  stratu hradí dopravca. Ak je chyba na vašej strane, môže vám byť tovar opätovne zaslaný ale budú vám účtované náklady na dopravu.

Dodávka prostredníctvom dopravcu DPD.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu tovarpreberte od prepravcu a potvrďte mu doručenie zásielky, avšak okamžite po prebraní prezrite tovar a v prípade poškodenia tovaru uveďte túto skutočnosť do ložnej listiny a oznáme poškodenie spoločnosti emailom obcg@email.cz! V prípade poškodenia tovaru, ktoré bolo zjavné pri preberaní je nutné uviesť výhradu do prepravného listu. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku po podpise dodacieho listu, ktoré nebudú nahlásené do 24 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

 

Vrátenie tovaru

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený a kompletný vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, etikiet atd.) zásielka musí obsahovať aj doklad o kúpe.  Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a storno poplatok 10% z ceny vráteného tovaru.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Bezdôvodné vrátenie tovaru berie naša spoločnosť ako nekorektné správanie a vyhradzuje si právo na zablokovanie nákupu pre konkrétnu osobu.

Pred odoslaním zásielky s vráteným tovarom je kupujúci povinný na túto skutočnosť predávajúceho vopred upozorniť a zároveň definovať konkrétny dôvod vráteného tovaru a spôsob finančného vyrovnania sa.

Predávajúci nebude prijímať neohlásené zásielky!!!

Výmena tovaru

Ak požadujete výmenu tovaru je možné ho vymeniť za iný tovar v tom prípade je nutné nás o tom predom informovať, aby sme vedeli poskytnúť informáciu či tovar máme, alebo ho môžeme vymeniť za iný tovar.

Pri výmene tovaru hradíte len poštovné k nám, poštovné k vám hradíme my. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody čo je vo výške plného prepravného. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručovania.

Spôsob platby

Spôsoby platby spôsob si zákazník vyberá v objednávkovom formulári. Ak  si zákazník vyberie spôsob platby prevodom na účet, najskôr musí byť prijatá platba na náš účet a následne sa tovar zašle zákazníkovi.

Pri osobnom odbere je možné platiť iba v hotovosti.

 

Úhrada tovaru

- platba vopred sa vykonáva prostredníctvom bankového prevodu na základe zálohovej faktúry a týka sa zákazníkov, ktorí si zvolia tento spôsob platby. Na tovar je vystavená zálohová faktúra, ktorá je kupujúcemu zaslaná faxom / mailom do druhého pracovného dňa po potvrdení objednávky. Po pripísaní príslušnej čiastky na účet predávajúceho je tovar uvoľnený na dodanie. Úhrada zálohovej faktúry musí byť pripísaná na účet predávajúceho najneskôr tretí deň od dátumu jej vystavenia. V prípade nedodržania tejto lehoty je zrušená rezervácia tovaru a stornovaná zálohová faktúra.

- platba prostredníctvom Internet bankingu

- dobierkou – platba hotovosťou pri preberaní tovaru

 

Reklamácie

Reklamovať je možné len tovar zakúpený priamo u predávajúceho.

Reklamácia

Typy reklamácií

- závady na tovare( funkčnosť sa overuje testom reakcie malého množstva produktu-odliatím pár kvapiek produktu napríklad do nepotrebného viečka pet fľaše pred aplikáciou do systému a zriedením - Keď dôjde k stuhnutiu a zrkysalizování počas 24 - 48 hodín , produkt je bez závady a možno ho použiť)

- chybné dodávky

- vrátenie tovaru 

Žiadosť o reklamáciu
Žiadosť o reklamáciu je nutné zasielať emailom alebo poštovou formou. Predávajúci žiadosť posúdi a- ak je žiadosť zadaná do 14:30, je spracovaná ten istý pracovný deň
- ak je žiadosť zadaná po 14:30, je spracovaná nasledujúci pracovný deň od podania žiadosti
- pri reklamácii chybne   dodaného tovaru, sa reklamácia posúdi do 2 pracovných dní od podania žiadosti.

Záruky

1) Čistiace produkty BCG

Výrobca BaCoGa Technik a predávajúcí Ivana Jašurková zaručuje trvalú kvalitu výrobkov a účinnosť čistiacich produktov pri dodržiavaní technických smerníc firmy BaCoGa Technik GMBH. Pri neodbornom zaobchádzaní (prekročenie doby pôsobenia) akákoľvek záruka odpadá. Nároky na záruku vznikajú len vtedy, ak bola inštalatérom vykonávaná bežná údržba podľa našich technických smerníc a ak boli použité chemikálie výrobcu BaCoGa Technik GMBH.

Pri neodbornej doprave, skladovaní (mráz), alebo neodbornou aplikácií sa môže znižovať účinnosť našich produktov a záruka zaniká. Záruku nie je možné poskytnúť, pokiaľ neboli čistiace prostriedky bezo zvyšku odstránené z potrubných systémov.

2) Tesniace prostriedky BCG

Výrobca BaCoGa Technik zaručuje trvalú kvalitu tesniacich prostriedkov. Kryštalické "zátky", ktoré sa tvoria na netesných miestach, sú trvalé a odolné proti starnutiu.

 Nad rámec vyššie uvedenej záručnej podmienok je firma BaCoGa Technik GMBH ochotná poskytnúť odberateľom svojich zmluvných partnerov záruku v tom zmysle, že pri vade výrobku firmy BaCoGa Technik GMBH bude tento výrobok bezplatne vymenený. Ďalšie bezprostrednej garančné nároky odberateľov našich zmluvných partnerov, ako napríklad náhrada škody z dôvodu neplnenia, sú vylúčené.

Technológiou BCG nemožno zatěsňovat miesta úniku, kde dochádza k vzájomnému pohybu zatěsňovaných častí, ako sú napr. Vytrhnuté "téčko", vôbec nezaletovaný alebo nezalisovaný spoj, kde vplyvom tepelnej rozťažnosti dochádza k posunu, zlomená rúrka pred kolienkom pod. A všade tam, kde neboli dodržané zásady správnej montáže (napr. neboli vykonané teplotnej kompenzácie na dlhých trasách).
Utesnenie nadmerných dilatačných škár (termické zmeny dĺžky) nemôže byť od určitej veľkosti zaručené.

Pri neodbornej doprave, skladovaní (mráz), alebo neodbornou aplikácií sa môže znižovať účinnosť našich produktov a záruka zaniká. Záruku nie je možné poskytnúť, pokiaľ neboli zatěsňovací prostriedky bezo zvyšku odstránené z potrubných systémov.

3) Následné škody

Za následné škody v dôsledku chybných dodávok a plnenie neručíme, ak aplikáci nevykonávala osoba vyškolená pre použitie produktov BCG .Vsřícná urovnanie sa všeobecne nepovažujú za uznanie garancie.

Keďže nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov, tak odporúčame pred nákupom kontaktovať Technika BCG p. Jašurka +420 602 252 509, ktorý Vám pomôže s určením správneho prípravku a jeho množstvo, poprípade ako prípravky aplikovať.

 

Ochrana osobných údajov

Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch. Internetový obchod sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

 

Pozor: Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi. Avšak po zistení takejto skutočnosti dá prevádzkovateľ podnet orgánom činným v trestnom konaní a poskytne im informácie o útočníkovi. Všetky návštevy na stránke sú zaznamenávané.

 

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

 

 

Upozornenie:

Farebnosť obrázkov tovarov, ktoré vidíte na svojej obrazovke nemusí zodpovedať skutočnému farebnému prevedeniu, nakoľko každý z počítačov má iné nastavenie, používa iný hardware a iné farebné vyladenie monitora. V závislosti od toho môže dôjsť aj k odchýlke vo farebnom podaní jednotlivých tovarov.

 

Keďže nám záleží na spokojnosti našich zákazníkov , tak odporúčame pred nákupom kontaktovať Technika BCG p Jašurka , ktorý Vám pomôže s určením správneho prípravku a jeho množstvo , poprípade ako prípravky aplikovať .