BCG Kühler Dichter 100- Utesnenie chladiča

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4070001002019
Skladom
Kód produktu: AD55
Vaša cena: 21,74 €

BCG Kühler Dichter 100

Oblasti použitia :

Rýchlo a bez problémov zatesňuje netesné miesta a priesaky na motorových chladičoch . Pôsobí okamžite , zastavuje úniky chladiacej vody v niekoľkých minútach .
Návod na použitie :

Pri všetkých prácach je nutné dodržiavať príslušné bezpečnostné predpisy . Používajte ochranný odev .

Obsah nádoby pred použitím riadne premiešajte !

Použitie pri ešte teplom motore :
Vykonáva sa pri zapnutom kúrení. Vypínač kúrenie nastaviť na " zapnuté " . Uzáver chladiča ( 1 ) opatrne otvoriť POZOR : Teplý chladiaci systém môže byť pod tlakom a môže spôsobiť ťažké obarenia ! Používajte ochranné rukavice !
Odpojte opatrne na najlepšie prístupnom najnižšom mieste hadičku a nechajte vytiecť celý obsah chladiaceho systému do nádoby . Hadičku opäť zapojte , do systému nalejte 2-3 litre čistej teplej vody, potrebné množstvo BCG Zatěsňovače chladičov ( pozri zmiešavací pomer ) . Doplňte systém teplou vodou a uzavrite veko chladiča . Potom nechajte vozidlo minimálne 30 minút v prevádzke pri zapnutom kúrení. Po úspešnom zatesnenie opäť systém dokonale vypustiť a vypláchnuť čistou teplou vodou .
Nakoniec chladiaci systém naplňte čistou teplou vodou (prípadne s prídavkom napr nemrznúcej kvapaliny ) podľa pokynov výrobcu motora .

Zmiešavací pomer :
250 ml na 10 litrov chladiacej kvapaliny , tzn . 1:40

BCG zatěsňovač motorov je použiteľný pre všetky vodou chladené motory .
 

Likvidácia :
BCG zatěsňovač chladičov je v danom pomere miešania nejedovatý ( nepožívateľný ) . Nezaťažuje životné prostredie a môže byť vypustený do kanalizácie .

Zloženie :
Silikón , kremičitany alkalických kovov a ďalšie prídavky chránené obchodným tajomstvom .
Bezpečnostné opatrenia :

Chráňte pred deťmi . Skladujte v suchu . Chráňte pred mrazom . Pri postriekaní kože ihneď opláchnuť tečúcou vodou . Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnuť vodou a kontaktovať lekára .
 

Použiteľnosť :
2 roky od dátumu výroby