BCG Motor Dichter - Utesnenie motora

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4070002002018
Skladom
Kód produktu: AD56
Vaša cena: 44,00 €

BCG Motor Dichter

Rýchlo utesňuje trhliny a póry vo valcoch , hlavách valcov , vodných plášťoch a sedlách ventilov motorov . Pôsobí okamžite , zastavuje úniky chladiacej vody v niekoľkých minútach . S úspechom sa používa na celom svete .
BCG zatěsňovač motorov je použiteľný pre všetky vodou chladené motory . Pri práci používajte ochranný odev a dodržiavajte pravidlá bezpečnosti .

Vykonáva sa pri ešte teplom motore
Zapnite kúrenie . Opatrne otvorte uzáver chladiča .

Pozor ! : Horúci chladiaci systém môže byť natlakovaný a môže spôsobiť obarenie ! Používajte ochranné rukavice ! Na najlepšie prístupnom mieste odpojte opatrne spodnej hadicu chladiacej vody a vypustite celý obsah do nádoby . Hadicu opäť pripojte a nalejte do systému 2 - 3 litre čistej teplej vody , do ktorej ste pridali BCG zatěsňovač motorov podľa zmiešavacieho pomeru . Potom doplňte systém čistou teplou vodou , uzavrite chladič a aspoň 60 minút prevádzkujte motor pri zapnutom kúrení. Po úspešnom zatesnenie chladiaci systém vyprázdnite a naplňte ho čistou teplou vodou s prídavkami pre ochranu podľa požiadaviek výrobcu .

Pozor ! : Pri puklinách vo valcoch musí byť príslušná zapaľovacia sviečka vymontovaná , motor sa nechá bežať cca 10 minút pri prevádzkovej teplote a zapnutom kúrenie . Potom sa vypne motor , namontuje sa späť sviečka a ako je popísané vyššie , prevádzkuje sa motor 60 minút . Ďalší postup je rovnaký .


Zmiešavací pomer :
250 ml na 10 litrov chladiacej kvapaliny , tzn . 1:40
 

Likvidácia :
BCG zatěsňovač motorov je pri zadanom pomere miešania nejedovatý ( nepožívateľný ) a môže byť vypustený do kanalizácie .
zloženie :
Silikón , kremičitany , prídavky chránené obchodným tajomstvom .
NATO Nummer
( číslo osvedčenia , že prostriedok môže byť použitý na vojenskú techniku ​​)
8030.12.360.1785

Bezpečnostné opatrenia :

Chráňte pred deťmi . Skladujte v suchu . Chráňte pred mrazom . Pri postriekaní kože ihneď opláchnuť tečúcou vodou . Pri zasiahnutí očí ihneď vypláchnuť vodou a konzultovať s lekárom . Preprava : Žiadne zvláštne predpisy pre prepravu nebezpečných látok .


Použiteľnosť :
2 roky od dátumu výroby