Čistič kúrenia BCG HR - 5L

  • Výrobca: BaCoGa
  • Kat. číslo výrobcu: 4050001050012
Skladom
Kód produktu: AD355
Vaša cena: 238,92 €
Čistič kúrenia BCG HR zbavuje rozvodné systémy hrdze , vápenatých a kalových usadenín ; zvyšuje účinnosť vykurovacích systémov . Čistič kúrenia BCG HR sa používa pre čistenie pri modernizácii kúrenia aj pre staré zariadenia . Čistič kúrenia BCG HR je možné použiť pre všetky materiály bežné v kúrenárstvo , ako sú oceľ , hliník a plast .
 
UPOZORNENIE !
Vykurovací systém nesmie obsahovať prísady , ako napríklad nemrznúcu kvapalinu , ochranu proti korózii , tesniace prostriedky a soľanku .
Pri riadnej aplikácii nevznikajú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch .
 
Návod na použitie :
Pred čistením vypusťte silne znečistenú vykurovaciu vodu a nahraďte ju čistou vodou . Všetky armatúry , ktoré regulujú vykurovací obeh , pritom naplno otvorte . Čistič kúrenia BCG HR pridajte v udanom pomere a zapnite obehové čerpadlo , aby ste dosiahli optimálneho premiešania a čistenia . Doba pôsobenia je 2 až 4 dni pri teplote vykurovania , ktorá nemá byť vyššia ako 50 ° C. V priebehu čistenia kontrolujte pH roztoku . Ak pH stúpne nad hodnotu 4,5 , znamená to , že roztok je už vyčerpaný a je ho potrebné nahradiť čerstvým . Toto sa robí do doby , kedy sa pH prestane v čase meniť , tzn . zastaví sa medzi hodnotami 2 a 4,5 . Potom je nutné vykurovací systém úplne vyprázdniť . Potrubný systém je potrebné dobre prepláchnuť vodou (DIN 1988 , 2 bar ) . Pre optimálnu ochranu vykurovacieho systému ho potom možno naplniť prípravkami BCG K , BCG K32 alebo BCG FS .
Čistič kúrenia BCG HR okamžite odstráňte vodou z predmetov a okolia . Čistič kúrenie nesmie byť aplikovaný do vykurovacieho systému spoločne s tesniacimi výrobkami BCG .
Bezpečnostný list pre BCG HR :
Dráždi oči !
Zabráňte zasiahnutiu pokožky !
Chráňte pred deťmi !
Likvidácia :
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie . Bližšie údaje si láskavo prečítajte v našich bezpečnostných listoch .
zloženie :
Kyselina citrónová , inhibítor korózie , kyselina fosfonbutantrikarboxylová .
Zmiešavací pomer :
1 liter BCG HR na 100 litrov vykurovacej vody .
Čistič kúrenia BCG HR zbavuje rozvodné systémy hrdze , vápenatých a kalových usadenín ; zvyšuje účinnosť vykurovacích systémov . Čistič kúrenia BCG HR sa používa pre čistenie pri modernizácii kúrenia aj pre staré zariadenia . Čistič kúrenia BCG HR je možné použiť pre všetky materiály bežné v kúrenárstvo , ako sú oceľ , hliník a plast .
 
UPOZORNENIE !
Vykurovací systém nesmie obsahovať prísady , ako napríklad nemrznúcu kvapalinu , ochranu proti korózii , tesniace prostriedky a soľanku .
Pri riadnej aplikácii nevznikajú žiadne škody na čerpadlách a regulačných ventiloch .
 
Návod na použitie :
Pred čistením vypusťte silne znečistenú vykurovaciu vodu a nahraďte ju čistou vodou . Všetky armatúry , ktoré regulujú vykurovací obeh , pritom naplno otvorte . Čistič kúrenia BCG HR pridajte v udanom pomere a zapnite obehové čerpadlo , aby ste dosiahli optimálneho premiešania a čistenia . Doba pôsobenia je 2 až 4 dni pri teplote vykurovania , ktorá nemá byť vyššia ako 50 ° C. V priebehu čistenia kontrolujte pH roztoku . Ak pH stúpne nad hodnotu 4,5 , znamená to , že roztok je už vyčerpaný a je ho potrebné nahradiť čerstvým . Toto sa robí do doby , kedy sa pH prestane v čase meniť , tzn . zastaví sa medzi hodnotami 2 a 4,5 . Potom je nutné vykurovací systém úplne vyprázdniť . Potrubný systém je potrebné dobre prepláchnuť vodou (DIN 1988 , 2 bar ) . Pre optimálnu ochranu vykurovacieho systému ho potom možno naplniť prípravkami BCG K , BCG K32 alebo BCG FS .
Čistič kúrenia BCG HR okamžite odstráňte vodou z predmetov a okolia . Čistič kúrenie nesmie byť aplikovaný do vykurovacieho systému spoločne s tesniacimi výrobkami BCG .
 
Bezpečnostný informácie pre BCG HR :

Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe. (P234).
Nevdychujte hmla/pary/dym/sprej. (P260).
Po manipulácii starostlivo umyte ruky/vystavená koža. (P264).
Noste ochrana očí/ochranný odev/ochranné rukavice. (P280).
Reakcia Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.(P310).            
Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. (P390).
PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu
okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou. (P303+P361+P353).
PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate
kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
(P305+P351+P338).
PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.(P301+P330+P331).
Skladovanie Uchovávajte uzamknuté.(P405).

Likvidácia Zneškodnite obsah/nádobu schválené zariadenie na likvidáciu odpadu. (P501).

 
Chráňte pred deťmi !
 
Likvidácia :
Silne zriedený prípravok je možné vypustiť do kanalizácie . Bližšie údaje si láskavo prečítajte v našich bezpečnostných listoch .
 
Zloženie :
Kyselina citrónová , inhibítor korózie , kyselina fosfonbutantrikarboxylová .
 
Zmiešavací pomer :
1 liter BCG HR na 100 litrov vykurovacej vody .
 
Naše údaje zodpovedajú našim súčasným skúsenostiam. Technické zmeny vyhradené( stav 03/2019)